53. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใน พ.ศ. 2561 มีค่าเกินมาตรฐาน ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นต้น โดยค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 9.0-41.0 มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 3.0-133.0 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 24.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 25.0 มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย 22.0 มคก./ลบ.ม. และค่าสูงสุดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งประเทศ 72.2 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50.0 มคก./ลบ.ม.) ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่า 74.2 มคก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2561) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีแนวโน้มลดลง แต่ใน พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่
พ.ศ. 2554-2561

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562